Skapa struktur för företagets marknadsföring med hjälp av en marknadsplan

Använder ditt företag marknadsplanen som en hyllvärmare eller är det ett levande strategiskt dokument? Här har vi kort sammanfattat varför man ska ha en marknadsplan, vilka delar den består av och vad du behöver tänka på om du ska upprätta en ny marknadsplan.

Vad är syftet med en marknadsplan?

En marknadsplan ska ge tydlighet över företagets nuvarande och önskad situation samt ge en bra överblick över vilka marknadsföringsaktiviteter som behöver genomföras för att nå uppsatta mål.

Varför ska man ha en marknadsplan?

Här har vi samlat några exempel på varför ett företag bör upprätta och använda sig av en marknadsplan:

 • Företaget får en tydlig övergripande helhetsbild över det interna och externa nuläge.
 • Genom bättre koll på nuläget blir det enklare att planera och prioritera vilka marknadsföringsaktiviteter som behöver genomföras.
 • Det blir enklare att budgetera eftersom man vet vad som ska göras och när.
 • Företaget kan jobba mer proaktivt och vara ute i god tid när det gäller planering och genomförande av aktiviteter.

Vad bör en marknadsplan innehålla?

En marknadsplans omfattning kan såklart variera beroende på vilket företag eller vilken organisation den är till för men här är några punkter som kan vara bra att ha med i en marknadsplan:

 • Nulägesanalys. Beskriver den nuvarande marknadssituationen med vilken position företaget har på marknaden, vilken målgruppen/kundsegmentet är, en beskrivning av produkten, konkurrenter och distributionen.
 • SWOT-analys. Förtydligar styrkor (S=strengths), svagheter (W=weaknesses), möjligheter (O=opportunities) och hot (T=threats). På så sätt blir det tydligt vilka konkurrensfördelar företaget redan har och exempelvis vilka trender och förändringar man kan behöva anpassa sig efter och vara uppmärksam på inför framtiden.
 • Mål. Vilka marknadsrelaterade mål önskar man uppnå genom marknadsplanen? Det kan vara att ta marknadsandelar, öka försäljningen, locka talanger genom att bli en mer attraktiv arbetsgivare eller etablera sig på en ny marknad.
 • Marknadsstrategi. Beskriver de strategier företaget ska använda sig av för att uppnå marknadsmålen.
 • Implementering. Visar hur genomförandet av marknadsplanen ska gå till i form av vilka aktiviteter som ska genomföras och när samt vem som är ansvarig för dessa. Här kan man använda sig av en extern marknadsaktivitets- och kommunikationsplan för att beskriva aktiviteterna och dess innehåll närmare.
 • Budget. Beskriver inom vilka områden och på vilka poster företaget ska lägga sina insatser och visar förväntade kostnader och intäkter för aktiviteterna i form av produktion och distribution.
 • Uppföljning och analys. Här följer man upp resultatet på genomförda aktiviteter och ser om man har uppnått uppsatta mål. Tanken är att man ständigt ska finjustera utfallet i syfte att optimera resultaten och därför bör man gå igenom både aktiviteter med gott resultat men även de som inte uppnådde förväntat resultat.

Vill du ha hjälp med att se över eller upprätta en ny marknadsplan för ditt företag? Vi erbjuder både rådgivning, konsultation, utbildning och workshops och hjälper gärna er att komma igång. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du ha ytterligare tips inom marknadsföring? Registrera dig för vårt nyhetsbrev där vi bjuder på marknadsföringstips och aktuell information och erbjudanden från oss! Vi informerar även om när vi har lagt upp nya tips här på hemsidan.